Skip to content Skip to footer

Štatút súťaže „Facebook“ a „WhatsApp“ (Ďalej len „Štatút“)

 1. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je ATLANTIS MEDIA, s.r.o., Vlčie hrdlo 483/76, 821 07 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 53 642 210, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, Vložka číslo 151294/B, Ďalej len „Organizátor“.

 1. Súťaž

Je organizovaná na základe tohto Štatútu, v ktorej Organizátor určuje Výhercov podľa tohto Štatútu a odovzdáva im Výhry podľa tohto Štatútu a podmienok určených v Súťažnom príspevku.

 1. Súťažiaci

Je fyzická osoba nepodnikateľ, ktorá používa účet na sociálnej sieti Facebook v zmysle jej podmienok a pravidiel. Súťažiaci je rovnako osoba, ktorá používa účet na komunikačnej splatforme WhatsApp v zmysle jej pravidiel. 

 1. Facebook a WhatsApp

Je webová stránka a mobilná aplikácia pre zariadenia s operačným systémom iOS a Android. Služba je prevádzkovaná inou spoločnosťou, ktorá nijakým spôsobom nie je prepojená na Organizátora Súťaže, na súťaži nijakým spôsobom nespolupracuje, nie je zodpovedná za odovzdanie Výhry ani za vyhodnotenie Výhry. Organizátor Súťaže využíva služby tejto spoločnosti v rámci jej pravidiel a podmienok na organizovanie Súťaže.

 1. Výherca

Výherca je jeden alebo viac Súťažiacich, ktorý splní podmienky podľa tohto Štatútu a Organizátor ho vyžrebuje alebo určí iným spôsobom určeným v Súťažnom príspevku a spĺňa podmienky nároku na Výhru.

 1. Súťažný príspevok

Je príspevok Organizátora Súťaže, ktorý uverejní na stránke Organizátora Súťaže na sociálnej sieti Facebook a určí v nej pravidlá pre Súťaž a tiež podmienky pre odovzdanie Výhry, hodnotu Výhry aj spôsob určenia Výhercu.

 1. Termín súťaže

Súťaž vyhlasuje Organizátor na dobu neurčitú avšak najdlhšie do 31.12.2022. Pre každé súťažné kolo je v danom Súťažnom príspevku na sociálnej sieti Facebook určená lehota počas, ktorej sa môže Súťažiaci do Súťaže zapojiť a tiež určené pravidlá Súťaže. Organizátor sa môže rozhodnúť Súťaž predĺžiť aj na ďalšie obdobie a to najmä, ale nie len v prípade ak by nastali také nepredvídané okolnosti (zásah vyššej moci), ktoré nie je možné zo strany Organizátora ovplyvniť a nejde o jeho zavinenie. V prípade ak Organizátor neuvedie termín trvania Súťaže v Súťažnom príspevku trvá Súťaž do 31.12.2022 alebo do oznámenia Organizátora, že Súťaž končí. 

 1. Pravidlá Súťaže

Pre zapojenie do Súťaže musí Súťažiaci splniť pravidlá určené v Súťažnom príspevku na sociálnej sieti Facebook na stránke Organizátora Súťaže a pravidlá určené týmto Štatútom. Organizátor Súťaže bude náhodne počas trvania súťaže uverejňovať Súťažné príspevky na stránke Organizátora Súťaže na sociálnej sieti Facebook. V každom Súťažnom príspevku Organizátor Súťaže určí pravidlá Súťaže a určí tiež Výhru, ktorú môže vyhrať jeden alebo viac Súťažiacich. V prípade ak sa Súťažiaci podľa podmienok zverejnených v Súťažnom príspevku na stránke Organizátora Súťaže na sociálnej sieti Facebook zapojí do Súťaže môže kedykoľvek požiadať o vyradenie zo Súťaže. O vyradenie zo Súťaže môže Súťažiaci požiadať správou zaslanou stránke Organizátora Súťaže na sociálnej sieti Facebook alebo môže Organizátora kontaktovať mailom redakcia@slobodnaeuropa.eu.

Pre zapojenie do Súťaže je potrebné splniť vždy minimálne nasledovné podmienky, Organizátor Súťaže môže pri každom Súťažnom príspevku určiť aj ďalšie pravidlá pre zapojenie sa do Súťaže:

 • Súťažiaci musí mať účet na sociálnej sieti Facebook.
 • Súťažiaci nemusí označiť stránku Organizátora Súťaže ako „Páči sa mi“ ani nemusí stránku Organizátora Súťaže na sociálnej sieti Facebook sledovať.
 • Súťažiaci v prípade ak Organizátorom vyžrebovaný alebo iným spôsobom určený ako Výherca, musí do troch pracovných dní odo dňa zverejnenia informácie o Výhre kontaktovať správou Organizátora Súťaže a poskytnúť mailovú adresu.

Súťaž môže prebiehať aj prostredníctvom komunikačnej platformy WhatsApp, pričom podmienkou pre zapojenie sa do súťaže je poslanie správy pomocou komunikačnej platformy WhatsApp na číslo organizátora súťaže +421948112192.

Pre odovzdanie výhry súhlasí Súťažiaci so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu Meno, Priezvisko a mailová adresa za účelom odovzdania Výhry a tiež za účelom vyhlásenia Výhercu pri každom Súťažnom príspevku.

 1. Výhra

Výhrou v súťaži je poukážka na nákup v obchode alza.sk alebo najdrogeria.sk v hodnote 20 eur, prípadne iná hodnota určená v Súťažnom príspevku. Organizátor doručí Výhercovi poukážku elektronicky na jeho mailovú adresu a to v lehote do sedem dní od kedy Súťažiaci, ktorý sa stal Výhercom poskytol Organizátori Súťaže platnú mailovú adresu. Organizátor Súťaže nepreberá zodpovednosť za nedoručenie mailu do mailovej schránky Výhercu. Organizátor Súťaže môže výhercovi na základe vlastného rozhodnutia zaslať potrebný kód pre uplatnenie Výhry aj iným spôsobom (napríklad do správy na sociálnej sieti Facebook prípadne poštou na adresu Výhercu, ktorú Výherca uvedie Organizátorovi). Výherca môže Výhru uplatniť zvyčajne v lehote do 5 mesiacov, od kedy Výhru obdržal. Lehota na uplatnenie Výhry je uvedená priamo na poukážke, ktorú Výherca obdrží od Organizátora. Pri nákupe ju Výherca uplatní zadaním kódu priamo v košíku počas nákupu na príslušnej webovej stránke. Výhru je možné uplatniť len pri jednom nákupe a nie je možné nevyužitú časť výhry uplatniť pri ďalšom nákupe ani ju vyplatiť v hotovosti. V prípade ak výherca výhru do 5 mesiacov neuplatní, nárok na výhru mu zaniká.

 1. Vylúčenie zo súťaže

Súťaže sa nemôžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom alebo obdobnom pomere k Organizátorovi a ich blízky rodinný príslušníci. Organizátor môžu zo súťaže vylúčiť Súťažiaceho ak hrubým spôsobom poruší Zásady ochrany osobných údajov. Nárok na výhru zaniká Výhercovi aj v prípade ak požiada o zrušenie účtu na sociálnej sieti Facebook a nárok na Výhru zaniká aj v prípade ak nebudú splnenie podmienky určené týmto Štatútom a tiež pravidlá v Súťažnom príspevku. V prípade nevhodného správania Súťažiaceho má právo Organizátor zablokovať Súťažiacemu prístup na jeho stránky na sociálnej sieti Facebook a zo Súťaže ho vylúčiť. Organizátor tak môže urobiť najmä, ale nie len v prípade ak Súťažiaci hrubým spôsobom poruší pravidlá Zásad ochrany osobných údajov, uráža alebo iným spôsobom znevažuje iných Súťažiach, či Organizátora.