0,00 €

Žiadne produkty v košíku.

Súdy sa budú meniť inak. Bratislava príde o krajský súd

Do legislatívneho procesu predkladá ministerstvo spravodlivosti veľkú reformu súdnej mapy. Jej cieľom je, aby ľudia mali rýchlejšie a kvalitnejšie súdne rozhodnutia, a zároveň, aby sudcovia a zamestnanci súdov mali lepšie podmienky na prácu a rozhodovanie.

Reforma súdnej mapy je súčasťou opatrení Plánu obnovy a odolnosti SR. Spadá pod opatrenia v rámci verejnej správy ako jednej z kľúčových priorít plánu. Oproti pôvodnému návrhu prišlo k viacerým zmenám.

​„Súdna mapa je dôležitá preto, aby sme mali kvalitnejšiu justíciu. Aby sme mohli očakávať, že rozhodnutia dostaneme rýchlejšie a budú aj kvalitnejšie, pretože ak sa sudca bude venovať jednej téme, ktorá je pre neho hlavná, tak možno očakávať, že bude vedieť rýchlejšie o spore rozhodnúť a aj jednoduchšie bude vedieť vysvetliť, prečo rozhodol tak ako rozhodol. Aj pre ľudí bude potom skôr dôveryhodnejšie, že takéto rozhodnutie súdu je spravodlivé, pretože mu budú rozumieť. A to je vlastne to najdôležitejšie“,

uviedla ministerka spravodlivosti M. Kolíková.

Návrh zákona k novej súdnej mape už v legislatívnom procese bol. Na základe výsledkov pripomienkového konania a na základe diskusií, ktoré viedol rezort spravodlivosti so zainteresovanými aktérmi, berúc do úvahy organizačné, materiálne a personálne možnosti realizácie reformy súdnej mapy, rezort vyhodnotil, že bude dobré rozdeliť schvaľovanie a realizáciu reformy súdnej mapy do samostatných blokov. Umožní to realizovať zámery reformy súdnej mapy samostatne, resp. vo väčšej miere nezávisle na sebe.

Preto spracovali štyri samostatné návrhy zákonov, zamerané na:

  • zriadenie mestského súdu v Bratislave,
  • zriadenie mestského súdu v Košiciach,
  • nové usporiadanie sídiel a obvodov okresných súdov, ktorých počet sa znižuje z 54 na 30,
  • nové usporiadanie sídiel a obvodov odvolacích súdov, ktorých počet sa znižuje z 8 na 4. 

Cesta, ako sa chce rezort spravodlivosti dopracovať k novej súdnej mape sa teda mierne upravila.

Avšak výsledky, ktoré reorganizácia súdov na Slovensku prinesie, zostávajú rovnaké:

  • Špecializácia sudcov – Špecializovaný sudca sa ľahšie orientuje vo svojej oblasti, čo predpokladá kvalitnejšie rozhodnutie. Po zmene súdnej mapy budeme mať na Slovensku 5 špecializovaných skupín sudcov – civilných, obchodných, trestných, rodinných a správnych. Doposiaľ a najmä na malých súdoch sú desiatky nesúrodých skupín sudcov, z ktorých každá robí z uvedených agend niečo a v rôznom rozsahu. Po zmene súdnej mapy budú minimálne 3 špecializovaní sudcovia v každej agende na každom súde. Zabezpečí sa tak aj to, že prípad bude pridelený sudcovi cez skutočne náhodný výber z väčšieho množstva sudcov, ktorý je dnes najmä na menších súdoch často iluzórny.
  • Rýchlejšie konania – špecializácia sudcov umožní rýchlejšie skončenie zložitejších vecí. Súdy nemajú problém vybaviť v reálnom čase došlý počet jednoduchších a rutinných vecí. Skutočným problémom sú zložitejšie veci, ktorých vybavenie trvá neprimerane dlhý čas.
  • Primeraná dostupnosť – skôr ako o prístupe k súdu sa nám zdá vhodnejšie hovoriť o prístupe k spravodlivosti, pretože o tú ide a táto nie je daná kilometrami cesty na súd, ale rýchlosťou a kvalitou rozhodovania. Ide o napĺňanie práva na súdnu ochranu. Právo na súd v každom meste neexistuje. Právo na spravodlivé rozhodnutie v primeranej lehote, naopak, existuje. A toto právo vedia napĺňať len efektívne fungujúce súdy.
  • Transparentnosť – dnes na súdoch pôsobí veľa sudcov s rôznymi agendami v rôznych pomeroch, čo sťažuje procesy porovnávania. V spojení s elektronickým súdnym manažmentom budú mať lepší prehľad občania, ale aj riadiace orgány súdnictva. Občan si vďaka elektronizácii súdneho konania bude môcť veľmi jednoducho zistiť (vzdialeným prístupom do spisu) aktuálny stav konania. Verejnosť zasa bude môcť porovnať sudcov a sudkyne rovnomerne zaťažených v jednej agende v ich výkonnosti. Transparentnosť prispeje k zvýšeniu dôveryhodnosti súdnictva.

Návrh jednotlivých zákonov meniacich súdnu mapu bol vypracovaný participatívnym spôsobom, a to na podklade odborných diskusií, ktoré prebiehajú od roku 2017. Podrobné informácie o priebehu tohto procesu, vrátane analytických materiálov, prehľadu vykonaných pracovných stretnutí, či iných podkladov, sú dostupné na webovej stránke ministerstva spravodlivosti.

Tlačová správa
Sledujeme to najdôležitejšie z diania doma aj vo svete, vo svete technológií a tiež vo svete peňazí. SlobodnaEuropa.eu pre slobodu informácií...

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu