0,00 €

Žiadne produkty v košíku.

Agrorezort hľadá šéfov Slovenského pozemkového fondu a štátneho podniku Lesy SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) vyhlásilo výberové konania na funkciu generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy SR a výberový pohovor na funkciu generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu (SPF).

Súčasťou požiadaviek na uchádzačov je predloženie návrhu koncepcie rozvoja oboch inštitúcií. V oboch prípadoch sa vyžaduje aspoň 5-ročná riadiaca prax.

Ministerstvo od uchádzačov o pozíciu generálneho riaditeľa Lesy SR vyžaduje aj znalosť súčasných podmienok štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, znalosť legislatívy vzťahujúcej sa k štátnemu podniku Lesy Slovenskej republiky a vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Podmienkou účasti na výberovom konaní je zaslanie Koncepcie rozvoja štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky v rámcoch programového vyhlásenia vlády SR, formou písomného dokumentu v rozsahu max. 10 strán A4. Pri spracovaní koncepcie sa odporúča čerpať informácie z verejne prístupných zdrojov. Výberové konanie sa uskutoční ústnou formou.

Od uchádzačov o pozíciu generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu agrorezort vyžaduje vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: prírodovedné – odbor fyzická geografia a geoinformatika alebo geografia a geoinformatika, technické – odbor geodézia a kartografia, ekonomické alebo právnické. Nevyhnutnou podmienkou účasti na výberovom pohovore je zaslanie koncepcie riadenia a rozvoja SPF, formou písomného dokumentu v rozsahu max. 10 strán A4. Aj v tomto prípade sa odporúča čerpať informácie z verejne prístupných zdrojov. Výberový pohovor sa uskutoční ústnou formou prostredníctvom verejného vypočutia.

Uzávierka prihlášok je v oboch prípadoch 10. septembra 2021, pričom rozhodujúcim je dátum podania uvedený na poštovej pečiatke alebo dátum osobného doručenia do podateľne MPRV SR.