0,00 €

Žiadne produkty v košíku.

Pri výpadku e-kasy je potrebné evidovať tržbu náhradným spôsobom

Finančná správa eviduje v týchto dňoch výpadok v prípade niektorých subjektov používajúcich online registračnú pokladnicu v rámci systému e-kasa. Chyba nevznikla na strane finančnej správy, ale v prípade jedného z dodávateľov pokladníc.

Týkať by sa mohol približne 3.876 aktívnych pokladníc. Podnikateľov preto finančná správa upozorňuje, aby v prípade výpadku, či poruchy pri evidencii tržieb postupovali náhradným spôsobom ako ukladá zákon.  

„V prípade, že sa podnikateľov výpadok online registračnej pokladnice dotkne, upozorňujeme, aby pri evidencii tržieb postupovali náhradným spôsobom, ako ukladá zákon. Ak dôjde k poruche on-line registračnej pokladnice alebo koncového zariadenia, podnikateľ je povinný obnoviť prevádzku tejto pokladnice alebo tohto zariadenia do 48 hodín od vzniku poruchy alebo začať používať inú on-line registračnú pokladnicu alebo iné koncové zariadenie,“

uviedla finančná správa.  

Počas prerušenia prevádzky je podnikateľ povinný vyhotovovať paragón. Ten podnikateľ vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom originál paragónu bez zbytočného odkladu pro prijatí platby alebo vrátení platby za vrátený tovar alebo poskytnutú službu pri jej reklamácii odovzdá kupujúcemu a kópiu si ponechá. Údaje z vyhotovených paragónov je podnikateľ povinný zaevidovať v pokladnici, ktorej prevádzka bola prerušená, najneskôr do desiatich dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka obnovená.