0,00 €

Žiadne produkty v košíku.

Ďalších 15 miliónov eur na podporu kultúry v časoch pandémie

Ministerstvo kultúry SR ako sprostredkovateľský orgán pre IROP (Integrovaný regionálny operačný program) pripravuje vyhlásenie novej výzvy „Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19“ v rámci prioritnej osi č. 7: REACT-EÚ. 

Cieľom novej dotačnej výzvy je vytvorenie priaznivého prostredia pre udržanie a zvýšenie miery adaptability kultúrneho a kreatívneho priemyslu postihnutého pandémiou COVID-19. 

Podpora bude orientovaná do obstarania a modernizácie materiálno-technického a technologického vybavenia kultúrnych inštitúcií, ako aj stavebných úprav súvisiacich s realizovaným zvyšovaním ich technologických a funkčných štandardov.

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu predstavuje sumu 14.850.600 eur. V rámci jednej žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) bude možné poskytnúť túto finančnú podporu len na jednu kultúrnu inštitúciu. Zriaďovatelia budú môcť predložiť viacero žiadostí o NFP na odlišné kultúrne inštitúcie v ich pôsobnosti.

Minimálna výška NFP na projekt bude predstavovať sumu 30 tisíc eur pre kultúrne inštitúcie typu knižnice, hvezdárne alebo planetáriá a 50 tisíc eur pre ostatné oprávnené kultúrne inštitúcie. Maximálna výška NFP bude 200 tisíc eur na projekt. Povinné spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľov a prijímateliek je stanovené vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov.