More

  ÚVZ vydal novú vyhlášku. Oprávňuje zamestnávateľov kontrolovať test

  Nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva umožní zamestnávateľom kontrolovať, či ich zamestnanci majú negatívny antigénový alebo PCR test. Umožní tiež prevádzkam kontrolovať, či nakupujúci spĺňajú podmienky a neporušili zákaz vychádzania.

  Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva prevádzkovateľom priamo nariaďuje neumožniť vstup na prevádzku tým osobám, ktoré porušili podmienky zákazu vychádzania.

  Podľa zákona sa v období od 27. januára 2021 05:00 hod. do uplynutia 2. februára 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, nariaďuje zakázať vstup osobám do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok.

  Zákaz sa nevzťahuje na:

  • príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
  • osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 18. januára 2021,
  • osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
  • osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021,
  • osobu zaočkovanú proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
  • osoby nad 65 rokov veku,
  • dieťa do desiatich rokov veku,
  • osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
  • osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
  • osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
  • osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
  • onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
  • osobu, ktorá bola počas dní 18. januára 2021 až 26. januára 2021 v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,
  • vstup osoby do najbližšej maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska tejto osoby, a to v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (najmä nákup potravín, liekov ,zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
  • vstup osoby do lekárenského zariadenia za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti,
  • vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným,
  • vstup do zariadenia za účelom vykonania RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
  • vstup do zariadenia za účelom vykonania antigénového testu na ochorenie COVID-19,
  • vstup osoby na miesto, kde sa koná pohreb jej blízkej osoby, kde táto osoba má uzavrieť manželstvo alebo kde sa koná krst jej blízkej osoby,
  • vstup do zariadenia za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak,
  • vstup žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do základnej školy,
  • vstup dieťaťa a žiaka do zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • vstup osoby do zariadenia v ktorom sídli poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v prípade dieťaťa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má táto osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, za účelom prevzatia potvrdenia o výnimke podľa prílohy,
  • vodičov nákladnej dopravy, vodičov autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, ak územie Slovenskej republiky opustia do 48 hodín od vstupu,
  • osobu dostavujúcu sa na orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní,
  • osobu dostavujúcu sa na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie podľa zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

  Podľa zákona sa v období od 27. januára 2021 05:00 hod. do uplynutia 2. februára z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým zamestnávateľom, v pracoviskách a iných priestoroch zamestnávateľa nariaďuje zakázať vstup zamestnancom, okrem zamestnancov, ktorí splnia podmienky zákazu vychádzania na tieto pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa.

  Zákaz sa nevzťahuje na:

  • osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 18. januára,
  • osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
  • osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021,
  • osobu zaočkovanú proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
  • dieťa do desiatich rokov veku,
  • osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
  • osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
  • osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
  • osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
  • onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
  • osobu, ktorá bola počas dní 18. januára 2021 až 26. januára 2021 v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu