0,00 €

Žiadne produkty v košíku.

Voľby 2020: ako postupovať pri voľbách

Až do dnes ste mohli požiadať o vydanie voličského preukazu, ktorý umožňuje voliť aj mimo miesto trvalého pobytu. Ak ste to nestihli môžete zajtra svoj hlas odovzdať len v mieste trvalého bydliska.

Zabudnúť by ste si nemali ani občiansky preukaz bez neho nebudete môcť voliť. Ak vám bol vydaný voličský preukaz musíte si ho priniesť so sebou.

Pozor na krúžky

Ak ste si nezabudli občiansky preukaz a prípadne aj voličský preukaz dostanete od okrskovej komisie hlasovacie lístky a to vždy kompletnú sadu. Nebude však obsahovať hlasovacie lístky pre strany, ktoré z volieb odstúpili.  

„Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom,“ uvádza na webovej stránke Ministerstvo vnútra SR, ktoré je zodpovedné za organizáciu volieb.

Maximálne štyroch

Vložiť hlasovací lístok do obálky a prípadne zakrúžkovať až štyroch kandidátov, ktorým dávate preferenčný hlas však môžete len v priestore, ktorý je na to určený. Okrsková komisia vám neumožní voliť ak by ste hlasovací lístok chceli dať do obálky mimo tento priestor.

„V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky   alebo   na vybranom hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva prednosť. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac štyroch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky,“ upozorňuje ďalej ministerstvo.

Ak by ste omylom zakrúžkovali viac ako štyroch kandidátov tak sa na preferenčné hlasy nebude prihliadať avšak hlas pre vami zvolenú stranu bude stále platný.

Ak by ste sa pri voľbe pomýlili môžete požiadať okrskovú volebnú komisiu o novú kompletnú sadu hlasovacích lístkov. Tú pôvodnú však musíte vrátiť.

Môže pomôcť

Ak nemôžete upraviť váš hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámite pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, máte právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila do obálky avšak pozor takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie.

„Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iná osoba, ale nie člen okrskovej volebnej komisie,“ uvádza ďalej na webe Ministerstvo vnútra SR.

Aj doma

Ak sa nemôžete dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, máte právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Pokuta 33 eur

Pred odchodom z volebnej miestnosti ste povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustíte priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti, musíte nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotiť pred členmi okrskovej volebnej komisie.

Ján
Sledujeme to najdôležitejšie z diania doma aj vo svete, vo svete technológií a tiež vo svete peňazí. SlobodnaEuropa.eu pre slobodu informácií...

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu